0V1318 / C322015 125 DEGR. THERMOSTAT (термореле-предохранитель NECTA)